Deze website maakt gebruik van Cookies.
Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten

Factuur & algemene voorwaarden Gijbels Transport Technieken NV

Factuur voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Federatie der Expediteurs van België, zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 Juli 1980, zijn op alle verrichtingen toepasselijk. Ze zullen ook in hun latere versies van toepassing zijn. Het nationale en internationale wegvervoer wordt geregeld door de bepalingen van de wet van 04.09.1962 houdende goedkeuring van het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) Deze wetteksten worden toegepast behoudens de hierna bepaalde afwijkingen.

Het toezenden van een factuur dient beschouwd te worden als een aanmaning om het bedrag ervan te betalen. Vanaf de vervaldag van de factuur en zonder rappel van betaling of ingebrekestelling, zal van rechtswege een intrest van 12% per jaar beginnen te lopen en dit tot algemene betaling. Daar bovenop zal een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het bedrag van de factuur, met een minimum van 250,00€, zijn verschuldigd en dit ten titel van forfaitaire schadevergoedingen voor de administratieve kosten en kosten voor debiteurenbeheer. De intresten en forfaitaire vergoedingen zijn verschuldigd zonder afbreuk te doen aan de toepasselijkheid van de wet van 2 Augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties ( B.S. 07.08.2002), in het bijzonder artikel 6.

Overeenkomstig artikel 1948 van het Burgerlijk Wetboek behoudt de expediteur zich het recht voor de levering te weigeren van de hem toevertrouwde of door hem behandelde of vervoerde goederen en dit tot gehele en contante betaling van alle bedragen die hem verschuldigd zijn, zelfs wanneer deze geen direct verband met de goederen hebben en onafgezien wie de eigenaar ervan is.

In geval van geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd en, in voorkomend geval, het vredegerecht van het kanton Neerpelt. Eventueel proces word gevoerd in de Nederlandse taal.

Overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zal schuldvergelijking van rechtswege worden toegepast tussen de schulden en de schuldvorderingen van de N.V. GTT Carcarriers, die vaststaand, opeisbaar en onbetwist zijn, ten belope van hun wederkerig bedrag. Uitstel van betaling belet de schuldvergelijking niet.

Alle goederen uit onze werkhuizen of magazijnen moeten gereceptioneerd worden door de aankoper.

Bij niet tijdige betaling van één der facturen zullen alle facturen onmiddelijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar zijn.

 

Algemene voorwaarden

Al onze verrichtingen geschieden op basis van de Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 24 juni 2005 onder nr. 05090237.  Behoudens protest worden zij verondersteld stilzwijgend aanvaard te zijn. Je kan ze hier vinden http://www.conexbe.be/img/user/file/AlgBelgExpVw%20NED.pdf

All our transactions are subject to the Belgian Freight Forwarding Standard Trading Conditions 2005.  The text of those Conditions has been published under number 05090237 in the Annexe au Moniteur Belge dated June 24th,  2005. Unless proven otherwise they will be deemed accepted. You can find them here http://www.conexbe.be/img/user/file/AlgBelgExpVw%20ENG.pdf

Alle unsere Geschäfte unterliegen den Allgemeinen Belgischen Speditionsbedingungen 2005. Der Text dieser Bedingungen wurde in der Bijlage tot het Belgisch Staatsblad vom 24. Juni 2005 unter nr. 05090237 veröffentlicht. Mangels abweichender Vereinbarung gelten sie als akzeptiert. Lesen Sie hier http://www.conexbe.be/img/user/file/AlgBelgExpVw%20Duits.pdf